wyszukiwarka dotacji dla firm

Zwiększenie dostępu do usług instytucji otoczenia biznesu

RPO ZP 1.16

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: Typ 2 projektów: 30 kwietnia 2019 - 28 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ZP 1.16 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnipomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.16

Zwiększenie dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do dobrej jakości, specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwach. Wspierane przedsięwzięcia będą przyczyniać się do rozwoju trwałych powiązań i synergii pomiędzy sektorem nauki, a przedsiębiorcami w celu skutecznego transferu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 850 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 3 800 000 PLN

Dla kogo?

Region zachodniopomorskie
Konkurs skierowany do IOB w tym Inkubator Przedsiębiorczości, prowadzone przez Uczelnię Centrum Transferu Technologii i spółka celowa Uczelni, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Technologiczny, Park Naukowo – Technologiczny, Park Przemysłowy itd.

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ZP 1.16?

W ramach konkursu zaplanowanego na 2019 rok możliwa będzie realizacja następującego typu projektów:

Typ 2 projektów: Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wprowadzenie do jej oferty nowych bądź znaczące ulepszenie dotychczas świadczonych specjalistycznych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności dotyczących rozwoju sfery B+R+I, będących odpowiedzią na pojawiające się i zmieniające oczekiwania sektora biznesu.


Działania zaplanowane w ramach projektu muszą mieścić się w następującym katalogu czynności:

 • uszczegółowienie założeń i koncepcji projektowanych specjalistycznych usług doradczych,
 • przygotowanie niezbędnego potencjału osobowego i technicznego IOB do świadczenia projektowanych specjalistycznych usług doradczych (w tym dostęp do baz danych, niezbędne specjalistyczne szkolenia, jednakże z wyłączeniem wydatków na zakup środków trwałych i inwestycji infrastrukturalnych oraz wydatków na udział pracowników w studiach wyższych i podyplomowych),
 • przeprowadzenie badania rynku pod kątem zwiększania zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowane specjalistyczne usługi doradcze (wypracowanie procedur stałego monitorowania potrzeb klientów),
 • przygotowanie oferty rynkowej (testowanie i ewaluacja efektywności etapu testowania, charakterystyka odbiorcy usługi, kanały dystrybucji, określenie procedur obsługi klienta, oceny zadowolenia z usług i oczekiwań klienta).


Projektowane nowe lub znacząco ulepszone specjalistyczne usługi doradcze mogą w szczególności dotyczyć:

 • usług doradczych wspierających proces transferu technologii (m.in. wycena własności intelektualnej, doradztwo prawne i podatkowe związane z transferem praw własności intelektualnej, tworzenie planów i strategii komercjalizacji, doradztwo w negocjacjach),
 • usług doradczych w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie, dostęp do specjalistycznych baz danych patentowych),
 • usług doradczych w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie tworzenia partnerstw naukowo-przemysłowych, tworzenia nowych łańcuchów wartości,
 • usług doradczych i prawnych we współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a jednostkami B+R (w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych),
 • usług doradczych w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO, wyszukiwanie i wsparcie w nawiązaniu relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi),
 • usług doradczych w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi).

 

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Pomoc przyznawana na dofinansowanie projektów stanowi pomoc de minimis.
 • Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych.
 • Całkowita  wartość  pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie  drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 euro w bieżącym roku podatkowym  oraz  dwóch poprzedzających latach podatkowych.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR wynosi: 85 % wydatków kwalifikowalnych.
Informacje dotyczące zakończonego naboru


1 typu projektów – Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu.

Grantodawca w ramach konkursu udziela grantu na zakup przez MŚP wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwach świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, tj. w szczególności:

 • doradztwo w zakresie transferu technologii,
 • doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie),
 • doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych),
 • doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
 • doradztwo w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),
 • doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi),
 • doradztwo w zakresie wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów,
 • doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
 • doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img