wyszukiwarka dotacji dla firm

6.2 / 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

RPO K-P 6.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 6.2 (konkurs dedykowany polityce terytorialnej): 3 września - 31 grudnia 2020; 6.4.1 ZIT: 31 sierpnia 2018 - 31 marca 2020

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 6.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.2

Wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 30 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 243 100 000 PLN (6.2 (konkurs dedykowany polityce terytorialnej): 120 mln PLN; 6.4.1 ZIT: 123,1 mln PLN)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do m.in. JST, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kościołów, związków wyznaniowych, partnerstw publiczno-prywatnych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 6.2?

Typy projektów objęte dofinansowaniem:

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji.

2. Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.

3. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.

4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.

5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Wsparcie zostanie skierowane wyłącznie na realizację działań wynikających z Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji.
  • W ramach działania 6.2 realizowane mogą być wyłącznie projekty, dla których kierunki działań zostały określone w strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
  • Działanie 6.2 - konkurs dedykowany polityce terytorialnej.
  • W ramach działania 6.4.1 realizowane mogą być wyłącznie projekty, dla których kierunki działań zostały określone w strategii ZIT.
  • Podejmowane w ramach działania przedsięwzięcia infrastrukturalne będą powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie. Oznacza to, że projekty przewidziane do wsparcia z EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą.
  • Projekty z zakresu rewitalizacji będą realizowane wyłącznie jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru (aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego).
  • Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru.
  • Pierwszeństwo będą miały operacje, które zapewnią dodatkowe wyniki w zakresie efektywności energetycznej. Promowane będą projekty przewidujące wysokie standardy w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności energii. W związku z powyższym premiowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 25%. Weryfikacja poziomu zwiększenia efektywności energetycznej będzie przeprowadzana w oparciu o załączony do wniosku o dofinansowanie projektu audyt energetyczny.
  • Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabory zamknięte (wrzesień 2018):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img