wyszukiwarka dotacji dla firm

1.3.1 / 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

RPO WLKP 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: 1.3.2: nabór zamknięty; 1.3.1: grudzień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WLKP 1.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w regionie poprzez wsparcie usług skierowanych do nowo powstałych przedsiębiorstw w początkowym etapie rozwoju działalności gospodarczej oraz tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości dzięki kompleksowemu przygotowaniu infrastruktury rozwoju gospodarczego oraz wsparciu instytucji otoczenia biznesu.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 10 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 35 000 000 PLN (1.3.2: 25 mln PLN; 1.3.1: 10 mln PLN)

Dla kogo?

Region wielkopolskie
Konkurs skierowany do Instytucji Otoczenia Biznesu

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO WLKP 1.3?

W ramach działania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

Przykładowe usługi okołobiznesowe to usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, prawne.

Do usług doradczych można zaliczyć m.in. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora.

Usługi specjalistyczne to usługi związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami np. potrzebne w uzyskaniu ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu handlowego.


W ramach działania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje - działanie 1.3.1

 • Preferencje dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

 • Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 mln PLN.

Maksymalne wsparcie udzielone jednemu beneficjentowi docelowemu wynosi maksymalnie do 100 tys. PLN.


Dodatkowe informacje - działanie 1.3.2

 • Preferencje dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

 • Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu to 85% z zastrzeżeniem:

 • projekty dotyczące usług doradczych i szkoleniowych (pomoc de minimis) polegające na zakupie usług doradczych do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 700 tys. PLN,
 • projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji (zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności),
 • projekt zawierający oba ww. elementy - wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (listopad 2018):


Nabory zamknięte (listopad 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img