wyszukiwarka dotacji dla firm

Sektorowe programy B+R: INNOship

PO IR 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 17 czerwca 2019 - 16 września 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 1.2 przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Program INNOship dotyczy sektora stoczniowego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 48 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 200 000 000 PLN

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do przedsiębiorst; konsorcjów przedsiębiorstw; konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych (max 3 podmioty). Liderem musi być przedsiębiorstwo. Nabór przeznaczony dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych.

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 1.2?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe, które  mogą  być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.


Program INNOship dotyczy sektora stoczniowego.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

Zakres tematyczny konkursu:

1. Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających.

2. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3. Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza.

4. Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową w tym w szczególności uwzględniających nowe pro-ekologiczne regulacje IMO,UE i Administracji polskiej.

5. Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_2_2019/Zasady_konkursu/4_Zakres_tematyczny_do_II_konkursu_INNOship.pdfSzczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
 • Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Wysokość kosztów  kwalifikowalnych  przeznaczonych  na  realizację  prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 mln PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania:

1) W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) W przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych.

3) W przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnychprac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum,
 • 10% kosztów kwalifikowalnychbadań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorstwo.Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcę spoza konsorcjum), lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img