wyszukiwarka dotacji dla firm

Promowanie przedsiębiorczości: sieciowanie MŚP

RPO PODK 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 29 marca 2019 - 30 sierpnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 1.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

Wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające na sieciowaniu przedsiębiorstw poprzez powstawanie i rozwój inicjatyw przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP aktywnie uczestniczących w sformalizowanych sieciach współpracy. Konkurencyjność firm uczestniczących w sieci współpracy, bazować będzie na budowaniu marki firm lub oferty wokół wspólnych produktów /usług.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 850 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 15 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do sieci przedsiębiorstw (minimum 5 MŚP) reprezentowanych przez lidera, którym może być instytucja otoczenia biznesu lub MŚP

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 1.3?

Sieciowanie przedsiębiorstw będzie się odbywało wokół określonych obszarów tematycznych wspólnych dla MŚP wchodzących w skład sieci współpracy. Pomoc nie jest ukierunkowana na utworzenie lub modernizację podmiotów zrzeszających zsieciowane przedsiębiorstwa ani na utrzymanie tych podmiotów w fazie operacyjnej lecz ma na celu ukształtowanie kompleksowego pakietu ofertowego, którego poszczególne elementy wpisywać się będą w dotychczasową działalność gospodarczą zaangażowanych MŚP, a który w wymiarze ogólnym przyniesie wartość dodaną dla danej branży.


Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na sieciowaniu przedsiębiorstw poprzez powstawanie i rozwój inicjatyw bazujących na budowaniu marki firm lub oferty wokół wspólnych produktów lub usług, które przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP, aktywnie uczestniczących w sformalizowanych sieciach współpracy. Działania będą polegały w szczególności na:

 • promocji oferty wspólnego produktu/usługi (np. poprzez zbudowanie portalu internetowego, udział w targach, organizacji działań promocyjnych),
 • stworzenie wspólnego kanału dystrybucji produktu/usługi,
 • podejmowaniu innych działań związanych z dotychczasową działalnością biznesową przedsiębiorstw wchodzących w skład sieci współpracy przyczyniające się do wzmocnienia ich konkurencyjności.


Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty:

 • posiadające pozytywną opinię (w formie uchwały) Podkarpackiej Rady Innowacji (PRI) potwierdzającą, że projekt realizuje zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),
 • zidentyfikowane w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) realizowanego w ramach projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, nr RPPK.01.02.00-18-0002/16 realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach RPO WP 2014-2020.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekt musi być zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).
 • Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia zidentyfikowane w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania realizowanego w ramach projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, posiadające pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacji w formie uchwały.
 • Wsparcie  uzyskają  wyłącznie  projekty, które  przyczyniają  się  do  rozwoju  województwa podkarpackiego.  Wnioskodawca  jest  zobowiązany  do  wykazania  bezpośredniego, pozytywnego wpływu projektu na rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50% w ramach pomocy na usługi doradcze oraz 85% w ramach pomocy de minimis.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.


Wydatki kwalifikowalne

1. Koszty związane z uczestnictwem w targach, konferencjach, misjach, forach pod warunkiem, iż ich celem jest promocja sieciowanego produktu/usługi m.in.:

 • koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym: diety, transport, zakwaterowanie,
 • opłaty wizowe, lotniskowe, koszty związane z odprawami celnymi oraz koszty ubezpieczeń osób biorących udział w przedsięwzięciu będącym przedmiotem projektu oraz eksponatów,
 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego wykorzystywanego podczas uczestnictwa w danych targach lub wystawie.


2. Koszty działań promocyjnych i informacyjnych związanych z sieciowanym produktem/usługą, w tym:

 • opracowanie, wykonanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • koszty produkcji i emisji materiałów,
 • koszty działań promocyjnych i informacyjnych przeprowadzanych drogą elektroniczną, np. stworzenie portalu internetowego.


3. Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. W przypadku, gdy nieruchomość jest wykorzystywana również w innych celach należy uwzględnić współczynnik używania powierzchni – koszty kwalifikowalne odpowiadają proporcji powierzchni użytkowanej w ramach projektu do powierzchni całkowitej pomniejszonej o części wspólne. Ponadto, należy uwzględnić współczynnik zaangażowania czasowego, jeżeli ww. powierzchnia nie jest w pełni używana do prac związanych z projektem, ale jest wykorzystywana w części do celów niezwiązanych z projektem.


4. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.


5. Nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.


6. Najem środków trwałych/środków transportu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.


7. Amortyzacja środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.


8. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:

 • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę,
 • podlegać amortyzacji,
 • nabyte od osoby trzeciej (niepowiązanej z nabywcą) na warunkach rynkowych,
 • stanowiły majątek beneficjenta,
 • związane z projektem co najmniej przez okres trwałości.


9. Nabycie sprzętów/urządzeń/wyposażenia (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości).


10. Nabycie usług zewnętrznych, w tym: doradczych, informatycznych, technicznych, tłumaczeń nie związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.


11. Koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img