wyszukiwarka dotacji dla firm

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

RPO MAZ 3.2.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: grudzień 2019 (nabór anulowany)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 3.2.2 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.2.2

Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 26 000 000 PLN
Refundacja do 50% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 26 000 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do MŚP, jednostki naukowe, spółki celowe, powiązania kooperacyjne, JST, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorząd gospodarczy

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 3.2.2?

Typu projektów podlegający dofinansowaniu: internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

W ramach przedmiotowej interwencji możliwy będzie do realizacji następujący typ projektu: internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego

Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej, po rozszerzanie i udoskonalanie tej działalności.

Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się działania uzupełniające zmierzające do rozszerzenia i udoskonalenia działalności warunkujące realizację umowy międzynarodowej.

Ponadto interwencja w ramach internacjonalizacji przedsiębiorstw będzie mogła być uzupełniona i wspierana o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferowane będzie zwiększanie zdolności do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w kluczowych obszarach tematycznych, zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji, stanowiących innowacje co najmniej w skali regionu.
 • Realizacja działań skierowana będzie nie tylko na działania pojedynczych przedsiębiorstw ale również i ich grup, takich jak powiązania kooperacyjne, zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.Informacje o naborach z 2016 roku


Drugi nabór  w 2016 roku dotyczy typu projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wsparcie grup przedsiębiorstw.

 • Wsparcie skierowane jest do grup przedsiębiorstw w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.
 • Projekt musi być oparty na dwupoziomowej Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, identyfikującej adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację grup przedsiębiorstw.
 • Projekt musi zakładać podpisanie, co najmniej 1 zagranicznego kontraktu handlowego.
 • Projekt musi być skierowany do grupy przedsiębiorstw spełniającej łącznie następujące warunki: grupę przedsiębiorstw obligatoryjnie tworzy minimum 3 MŚP, przedsiębiorcy należący do grupy działają w tych samych lub pokrewnych sektorach, pomiędzy MŚP nie może zachodzić powiązanie, grupa przedsiębiorstw musi mieć formę porozumienia lub umowy o partnerstwie dołączonej do dokumentacji.
 • Premiowane będą projekty wnioskodawców ponoszących nakłady na B+R oraz projekty, w których został zwiększony wkład własny o co najmniej 10%.
 • W ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych każdy z partnerów lub przedsiębiorstw współdziałających w ramach grupy, przed dniem złożenia wniosku, zobligowany jest zamknąć przynajmniej jeden rok dodatnim wynikiem finansowym (rok obrotowy musi trwać przynajmniej 12 miesięcy).
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu można zaliczyć:

1) Opracowanie dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji (do 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł), w tym:

 • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu,

 • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji samodzielnie przez wnioskodawcę.


2) Realizację dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, w tym m.in.:

 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej,

 • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
 • uzupełniające elementy (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych) takie jak koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego, koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu,
 • działania informacyjno-promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych (mogą wynieść do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN).


W przypadku gdy, utworzona grupa MŚP została rozszerzona o inne podmioty, wydatki skierowane bezpośrednio do MŚP muszą wynosić minimum 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Pierwszy nabór w 2016 roku dotyczy typu projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wsparcie MŚP.

 • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego (opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł).
 • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej.
 • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.
 • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.
 • W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się działania uzupełniające zmierzające do rozszerzenia i udoskonalenia działalności warunkujące realizację umowy międzynarodowej.
 • Ponadto interwencja w ramach internacjonalizacji przedsiębiorstw będzie mogła być uzupełniona o koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego oraz koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu).
 • Działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych mogą wynieść do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.


Kategoria dotacjiDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img