wyszukiwarka dotacji dla firm

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

RPO LUBL 9.4

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: lipiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 9.4 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 9.4

Działanie ma na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat poprzez upowszechnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w formie żłobków, klubów dziecięcych, usług dziennych opiekunów, usług niani lub poprzez aktywizację zawodową, która umożliwi grupom docelowym nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na powrót na rynek pracy.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 50 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 50 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do JST i ich jednostki organizacyjne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych oraz organizacje pozarządowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 9.4?

W ramach działania dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:

 • żłobków,
 • klubów dziecięcych,
 • usług dziennych opiekunów.

W ramach pierwszego typu projektów możliwe jest tworzenie nowych miejsc opieki lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.


W projektach, które polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe jest sfinansowanie następujących kategorii działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.,
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci,
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Możliwe jest również dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym. Koszty te, względem konkretnego dziecka są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 • Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 • W przypadku zdiagnozowania w ramach projektu potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, zapewniane jest wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
 • Do kosztów pośrednich w ramach projektu należą takie wydatki jak: koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowe, organizacja szkoleń i doradztwa, prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, koszty utrzymania powierzchni biurowych, działania informacyjno-promocyjne projektu itd..

 • Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu.

Informacje dotyczące naboru z 2018 roku

Typ 2 projektów: Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
 • subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.


Drugi typ projektu jest realizowany wyłącznie jako element projektu typu pierwszego.

Drugi typ projektu jest skierowany do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (maj 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2017):

Nabór zamknięty (sierpień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img