wyszukiwarka dotacji dla firm

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

RPO DŚ 10.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: 10.1.1 konkurs horyzontalny, 10.1.3 ZIT AJ: od 24 września 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO DŚ 10.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 10.1

Działanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 300 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 25 500 000 PLN (10.1.1 konkurs horyzontalny: 20,3 mln PLN; 10.1.3 ZIT AJ: 5,2 mln PLN)

Dla kogo?

Region dolnośląskie
Konkurs skierowany do JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, organizacje pozarządowe, organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego, przedsiębiorcy

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO DŚ 10.1?

W ramach działania wsparcie otrzymają następujące działania (typy projektów):

Typ A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.


Typ B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

 • zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
 • zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz pobudzające ciekawość świata).


Typ C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

 • doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz właściwej postawy (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, ciekawości świata), jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);
 • staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.


Wsparcie skierowane do nauczycieli/ pracowników pedagogicznych przedszkoli/kadry przedszkoli może być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające w projektach skierowanych do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane na obszarach o niskim poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej;
 • realizowane na obszarach wiejskich;
 • wspierające działania w przedszkolach mające na celu zwiększenie odsetka dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach integracyjnych;
 • wspierające działania w przedszkolach, mające na celu przechodzenie dzieci z niepełnosprawnościami z przedszkoli do szkół powszechnych;
 • wspierające ośrodki wychowania przedszkolnego które nie korzystały ze środków EFS w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020; służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli w zakresie pedagogiki specjalnej.


Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.


Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu (nie dotyczy oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełno sprawnościami).


Brak możliwości dofinansowania projektu, jeśli zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.


Alokacja przeznaczona na konkurs zostanie podzielona na 5 pul OSI ze względu na obszar realizacji projektu (oraz dodatkową pulę na projekty horyzontalne):

 • ZOI - Zachodni Obszar Interwencji,
 • LGOI - Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji,
 • OIDB - Obszar Interwencji Doliny Baryczy,
 • OIRW - Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej,
 • ZKD - Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji.


Limity i ograniczenia w realizacji projektów:

 • Brak możliwości zastępowania działań finansowanych ze środków publicznych środkami unijnymi.
 • Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w gminie/ na terenie miasta, w których są one tworzone.
 • Dodatkowe zajęcia dla dzieci bez niepełnosprawności są uzupełniające w stosunku do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Każdorazowo musi być odnotowany wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego.
 • Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/ miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu (warunek nie dotyczy wsparcia na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami).
 • Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
 • Konieczność zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średnio miesięcznie).
 • Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź ze środków dotacji z budżetu gminy. W przypadku publicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST oraz niepublicznych OWP, informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFSKategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabory zamknięte (grudzień 2018):


Nabory zamknięte (grudzień 2017):


Nabór zamknięty (lipiec 2017):


Nabory zamknięte (listopad 2016):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img