wyszukiwarka dotacji dla firm

Innowacje w MŚP: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

RPO MAZ 3.3

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: listopad 2019 (konkurs uzależniony od wyników renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 3.3 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.3

Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm. Wykorzystanie TIK w przedsiębiorstwach wpłynie na rozwój współpracy między przedsiębiorstwami (B2B) i przyczyni się do rozwoju e-handlu, e-biznesu i sieciowych procesów biznesowych. Wsparcie będzie związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług co najmniej w skali regionu.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 000 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka do 95% przyznanego dofinansowania
Budżet konkursu 42 950 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 3.3?

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy projektów:

 • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R,
 • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Przewiduje się realizację działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców, co w konsekwencji zapewni uzyskanie trwałych efektów gospodarczych i środowiskowych. Zakłada się umożliwienie wdrożenia wyników prac B+R w szczególności jako kontynuację pomyślnie zakończonej fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach Działania 1.2.


Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkową która oznacza:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub

 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.


Wnioskodawca jest zobowiązany:

 • wykazać na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, że wyniki badań zapewniają mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu (dokumentem potwierdzającym musi być opis wyników prac B+R oraz np.: umowa potwierdzająca zakup wyników prac B+R, patentu, umowy cywilno – prawne, raporty, opinie wydawane przez jednostki naukowe, sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji prototypów, projektów pilotażowych),
 • wykazać, że wyniki prac B+R warunkują wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług przy równoczesnym zachowaniu efektu zachęty,
 • do przeprowadzenia analizy rynku potwierdzającej realne zapotrzebowanie na produkty, usługi lub rozwiązania dotyczące procesu produkcji opracowane lub znacząco udoskonalone w wyniku realizacji projektu, oraz czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby wnioskodawcy (wyniki przeprowadzonych analiz należy zawrzeć w biznes planie).


Wykluczone są projekty:

 • dla których wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

 • w formule „zaprojektuj i wybuduj”.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji.
 • Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa mazowieckiego.
 • Zakłada się umożliwienie wdrożenia wyników prac B+R w szczególności jako kontynuację pomyślnie zakończonej fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach działania 1.2.
 • Przewiduje się realizację działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców, co w konsekwencji zapewni uzyskanie trwałych efektów gospodarczych i środowiskowych.
 • Minimalny poziom dofinansowania wynosi 400 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.
 • W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od regionu oraz wielkości przedsiębiorstwa (maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych).
 • W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 • Pomoc de minimis może być udzielana wyłącznie pomocniczo. W przypadku stwierdzenia naruszenia efektu zachęty inwestycja podlega odrzuceniu bez możliwości realizowania jej w ramach pomocy de minimis.Wydatki kwalifikowalne

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu można zaliczyć m.in.:

 • materiały i roboty budowlane (np. prace budowlano-montażowe, prace adaptacyjne, prace wykończeniowe),

 • środki trwałe (w szczególności zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń oraz dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

 • wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności: zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
 • wsparcie merytoryczne świadczone przez wykonawcę prac B+R na etapie wdrożenia (maksymalnie 5% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (do 10 tys. PLN) - wnioskodawca zobligowany jest do ujęcia w budżecie projektu wydatków związanych z informacją i promocją projektu,
 • koszty racjonalnych usprawnień.


W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.


Podatek VAT, koszty przeprowadzenia prac B+R lub nabycia wyników prac B+R są wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie.

Kategoria dotacjiDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img