wyszukiwarka dotacji dla firm

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

RPO ŚL 10.3

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 10.3.2 RIT Zach: 30 kwietnia 2019 - 27 czerwca 2019; 10.3.2 RIT Pd: lipiec 2019; 10.3.2 RIT Pn: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 10.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 10.3

Roboty budowlane polegające na rewitalizacja obszarów zdegradowanych prowadzące do zwiększonej aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 24 100 000 PLN
Refundacja do 95% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 26 100 000 PLN (10.3.2 RIT Zach: 24,1 mln PLN; 10.3.2 RIT Pd: 0,6 mln PLN; 10.3.2 RIT Pn: 1,4 mln PLN)

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do JST ich związki i stowarzyszenia, podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, instyrtucje kultury, przedsiębiorcy i inne

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 10.3?

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, której celem jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.


Dofinansowane mogą zostać następujące typy projektów:

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.


Proces rewitalizacji powinien być prowadzony we współpracy podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego: podmiotów publicznych (na czele z samorządem gminy), lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych, a także kościołów. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, to znaczy, że w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.

Działania dotyczące rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowane obszary miejskie, zmierzające do wyrównywania społecznych różnic.

Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru.

Jako, iż każda ze społeczności charakteryzuje się innymi potrzebami, ich diagnoza powinna zawierać się w kompleksowym Programie Rewitalizacji tworzonym przy zaangażowaniu wszystkich aktorów lokalnej sceny: zarówno władzy samorządowej, biznesu i organizacji obywatelskich jak i samych mieszkańców.

Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekt, którego jedynym elementem jest estetyzacja parku jest niekwalifikowalny.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu kulturalnego wynosi 2 000 000 euro.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.
 • W ramach działania nie ma możliwości budowy nowych obiektów.
 • W ramach wszystkich typów projektów dopuszcza się inwestycje dotyczące tkanki mieszkaniowej (części wspólne budynków), tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych. Roboty/prace budowlane wewnątrz lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia nie będą mogły stanowić przedmiotu dofinansowania.
 • Wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku nie mogą przekroczyć 30% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (luty 2018):


Nabory zamknięte (styczeń 2018):


Nabór zamknięty (październik 2017):


Nabór zamknięty (sierpień 2017):


Nabór zamknięty (lipiec 2017):


Nabór zamknięty (maj 2017):


Nabór zamknięty (kwiecień 2017):


Nabory zamknięte (marzec 2017):


Nabór zamknięty (luty 2017):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img