wyszukiwarka dotacji dla firm

Odnawialne źródła energii: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii

RPO MAZ 4.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2017 - 2 sierpnia 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 4.1 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 4.1

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 500 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 8 629 600 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 4.1?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, w tym:

 • budowa/przebudowa instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasę, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej),
 • budowa/przebudowa instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii słonecznej (kolektory słoneczne) biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej),
 • budowa/przebudowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.


Dofinansowaniu podlegają:

1) Prace przygotowawcze, w szczególności wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu (wymaganej prawem krajowym lub wspólnotowym, bądź przez IP) do 5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

 • przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych i archeologicznych) itp., niezbędnych do realizacji inwestycji objętych projektem,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej: np. koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy,
 • przygotowanie studium wykonalności,
 • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko,
 • koszt przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej.

2) Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w szczególności:

 • zakup i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzących ze źródeł odnawialnych,
 • budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE,
 • wydatki związane z budową lub modernizacją infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (maksymalnie do 20% wydatków kwalifikowalnych), w tym budowa, przebudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany,
 • wydatki dotyczące pomiarowania instalacji OZE,
 • systemy magazynowania wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
 • przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,
 • prace ziemne,
 • prace budowlano-montażowe,
 • prace instalacyjne,
 • prace rozbiórkowe,
 • prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu na którym prowadzone były działania związane z realizacją projektu,
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
 • zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie związanych z projektem z wyłączeniem sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalno bytowych;
 • nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji;
 • koszt uniwersalnego projektowania zdefiniowanego w regulaminie konkursu;
 • koszty informacji i promocji projektu (do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości nie większej niż 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub do 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN. 


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1,5 mln PLN.
 • Energia elektryczna może być wytwarzana na własne potrzeby, jak również z możliwością sprzedaży do sieci (prosument). W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu.
 • Promowane będą projekty wnioskodawców, którzy pozyskali bądź ubiegali się o środki w ramach programu Horyzont 2020. 


Kategoria dotacjiDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img