wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

RPO POM 8.4

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I nabór (II runda): zamknięty; II nabór: grudzień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO POM 8.4 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.4

Wspierane będą przedsięwzięcia służące podniesieniu atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego, o charakterze sieciowym, koordynowane przez samorząd województwa, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych) oraz społecznej akceptacji, polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym infrastruktury żeglarskiej, szlaków rowerowych i kajakowych oraz tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 17 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 103 100 000 PLN (I nabór (II runda): 22,6 mln PLN; II nabór: 80,5 mln PLN)

Dla kogo?

Region pomorskie
Konkurs skierowany do JST, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i edukacyjne, szkoły wyższe, przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni, gospodarstwa agroturystyczne), ROT/LOT, parki narodowe, PGL Lasy Państwowe, kluby sportowe i inne

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO POM 8.4?

Konkurs skierowany jest wyłącznie do wnioskodawców, których projekty realizują przedsięwzięcia strategiczne wymienione w RPS Pomorska podróż, które nie otrzymały wsparcia w ramach pierwszego konkursu:

1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe".

2. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej".

3. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9".


Typy projektów, które mogą otrzymać wsparcie:

1) Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski).

2) Budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem).

W ramach ww. typów projektów możliwa jest również realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową i rozbudową publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Z dofinansowania mogą skorzystać również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, urzędy morskie, operatorzy elektrowni wodnych.


Preferowane będą projekty:

1) Identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, zakładające uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń oraz włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji.

2) Zapewniające całoroczną ofertę.

3) Zaspokajające potrzeby i oczekiwania turysty zależnie od profilu podróży turystycznej.

4) Obejmujące nowe i niestandardowe rozwiązania z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarczy regionu.

5) Uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych – m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

6) Realizujące przedsięwzięcia strategiczne wskazane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.

7) Uzgodnione w ramach ZPT.

W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.


Ukierunkowanie terytorialne - preferowane będą projekty zlokalizowane na:

1) obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych wraz z ich otulinami, obszarach chronionego krajobrazu oraz obszarach NATURA 2000,

2) obszarach gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich.


Przedsięwzięcia dotyczące sieciowych produktów turystycznych, cechujące się wysokim potencjałem dla rozwoju gospodarczego regionu potwierdzonym w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, mogą mieć postać skoordynowanych pakietów projektów przy czym każdy z tych projektów obejmie odrębną, niezależnie funkcjonującą infrastrukturę.


Koszty kwalifikowalne:

 • zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń podlegających amortyzacji oraz ujętych w ewidencji środków trwałych,
 • koszty robót budowlanych związanych z budową, przebudową, modernizacją lub remontem obiektów infrastruktury liniowej,
 • koszty związane z realizacją inwestycji w publiczną infrastrukturę poprawiającą dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych wyłącznie w powiązaniu z typami projektów właściwymi dla działania,
 • koszty robót budowlanych związanych z budową, przebudową, modernizacją lub remontem obiektów budowlanych stanowiącej zaplecze dla infrastruktury liniowej,
 • koszty przygotowawcze i dokumentacji technicznej,
 • koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, również jeżeli dokonywany jest przez pracowników beneficjenta,
 • koszty inżyniera kontraktu,
 • koszty personelu pośredniego rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków,
 • koszty promocji produktów turystycznych „Pomorskie Trasy Rowerowe”, „Kajakiem przez Pomorze”, „Pętla Żuławska” jako części projektu do wysokości 150.000 PLN wydatków kwalifikowalnych w projekcie (min.: reklama prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna, ambientowa, publikacje drukowane, przewodniki, mapy turystyczne, katalogi ofert turystycznych, gadżety reklamowe, materiały cyfrowe przygotowane na strony internetowe, urządzenia mobilne i inne),
 • koszty promocji projektu.


Koszty niekwalifikowalne:

 • zakup środków transportu,
 • zakup sprzętu i wyposażenia nie podlegających amortyzacji oraz nieujętych w ewidencji środków trwałych,
 • koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy noclegowej oraz bazy gastronomicznej,
 • koszty personelu bezpośredniego z wyłączeniem kosztu nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
 • koszty pośrednie z wyłączeniem kosztu personelu pośredniego rozliczane na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img