wyszukiwarka dotacji dla firm

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO ŚL 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I nabór (typ 1, 2 projektów): lipiec 2019; II nabór (typ 2 projektów): wrzesień 2019; III nabór (typ 3 projektów): listopad 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 1.2 przyjmuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Dotacja przeznaczona jest na zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu (zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R, poprawa jakości infrastruktury badawczej, tworzenie innowacyjnych produktów i usług). Finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego 2013-2020.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka brak zaliczek
Budżet konkursu 119 000 000 PLN (I nabór - typ 1, 2 projektów: 60 mln PLN; II nabór - 2 typ projektów: 35 mln PLN; III nabór - typ 3 projektów: 24 mln PLN)

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw, spółek celowych/spin-off; w ramch 2 typu projektów dodatkowo beneficjentami mogą być konsorcja przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami/jednostkami naukowymi/uczelniami/instytutami badawczymi

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 1.2?

I nabór dotyczy projektów typu 1 i 2.

II nabór dotyczy 2 typu projektów.

III nabór dotyczy 3 typu projektów.


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Typ 1 projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania zgodne z RIS badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu. 

Warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw. 

Wsparcie w ramach 1 typu projektu mogą uzyskać wyłącznie przedsiębiorstwa.


Typ 2 projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
Do wsparcia będą kwalifikowały się projekty, w ramach których wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe.  W ramach tego typu projektu możliwym jest również uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy, czyli na koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R.

Wnioskodawca ma możliwość uzyskać dofinansowanie na koszty związane z realizacją komponentu wdrożeniowego z zastrzeżeniem, że wydatki dotyczące wdrożenia wyników prac stanowią mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Przez realizację komponentu wdrożeniowego należy rozumieć przedsięwzięcie polegające w szczególności na nabyciu środków trwałych i wartości niematerialnych umożliwiające komercjalizację wyników prac B+R. Z możliwości uzyskania wsparcia na komponent wdrożeniowy mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa z kategorii MŚP, które w ramach projektu zamierzają przeprowadzić prace B+R, a następnie wdrożyć ich wynik do własnej działalności gospodarczej. Potwierdzeniem wdrożenia wyników prac B+R będzie załączenie powdrożeniowej opinii o innowacyjności na etapie rozliczania projektów.

O wsparcie na komponent wdrożeniowy nie mogą się ubiegać konsorcja/porozumienia oraz duże przedsiębiorstwa.

Warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jedno przedsiębiorstwo z sektora MŚP posiadające siedzibę albo oddział w województwie śląskim.

Warunkiem wsparcia jest  komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

W przypadku wprowadzenia wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu możliwość zlecenia całości produkcji podmiotowi trzeciemu w ramach outsourcingu jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca (w przypadku wniosku złożonego przez samodzielne przedsiębiorstwo) lub konsorcjant odpowiedzialny za komercjalizację (w przypadku wniosku złożonego przez konsorcjum) posiada siedzibę na terytorium województwa śląskiego.


W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego do B+R nie mogą zostać zaliczone czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym.

Typów projektów 1 i 2 nie można łączyć.


Typ 3 projektów: Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 tys. PLN.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą wpisywać się projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje.
 • Projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego.
 • Minimalna wartość dofinansowania - 100 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu - 10 000 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu - 10 000 000 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla 3 typu projektów - 100 tys. PLN.
 • Gdy projekt realizowany jest w formule konsorcjum, wówczas 30% kosztów kwalifikowalnych powinno/y ponosić przedsiębiorstwo/a. Wymóg ten jest obowiązujący wyłącznie na etapie aplikowania.


Maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych:

 • w przypadku udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne - 50% dla MŚP,
 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej: mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%, średnie przedsiębiorstwa – do 35%, duże przedsiębiorstwa – do 25%,
 • badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%, średnie przedsiębiorstwa – do 60%, duże przedsiębiorstwa – do 50%, dla podmiotów stanowiących organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę - do 50%,
 • eksperymentalne prace rozwojowe : mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%, średnie przedsiębiorstwa – do 35%, duże przedsiębiorstwa – do 25%, dla podmiotów stanowiących organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę - do 25%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, w przypadku spełnienia określonych warunków (wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego).


Ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków (typ projektu 1):

 • w przypadku dużego przedsiębiorstwa koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej,

 • koszty materiałów i robót budowlanych nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu i kwoty 4 mln PLN,

 • łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Informacje dla dużych przedsiębiorstw:

 • Warunkiem otrzymania przez duże przedsiębiorstwo wsparcia w konkursie jest opisanie we wniosku o dofinansowanie możliwego efektu dyfuzji, w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem oraz zapewnienie, że przyznana pomoc  nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach na terytorium Unii Europejskiej.Kategoria dotacji


Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (marzec 2019):

Nabór zamknięty (styczeń 2019):

Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (grudzień 2017):

Nabór zamknięty (lipiec 2017):

Nabór zamknięty (sierpień 2017):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img