wyszukiwarka dotacji dla firm

Poprawa warunków do rozwoju MŚP: tworzenie terenów inwestycyjnych (brownfield) dla JST

RPO ŚL 3.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 3.1.1 ZIT: 31 października 2018 - 28 marca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.1

Celem programu jest poprawienie warunków do rozwoju MŚP na Śląsku. Dotacja przeznaczona jest na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji. Wsparcie otrzymają projekty obejmujące przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym stref aktywności gospodarczej do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 17 700 000 PLN
Refundacja do 95% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 17 700 000 PLN

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości, podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki sektora finansów publicznych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 3.1?

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji. Obszary typu brownfield obejmują obszary poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe, pokolejowe.

Wsparcie otrzymają projekty obejmujące przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym stref aktywności gospodarczej do potrzeb potencjalnych inwestorów.


Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu należą m.in.:

 • wydatki związane z przygotowaniem projektu,
 • usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem, 
 • wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi,
 • wydatki związane z niwelacją terenu,
 • wydatki związane z przebudową infrastruktury kolidujące z inwestycją (należy je traktować jako uzupełniające elementy projektu i są kwalifikowalne do 49% całkowitych kosztów projektu),
 • wydatki związane z rekultywacją terenu przygotowywanego pod inwestycję (nie mogą stanowić wiodącego zakresu przedsięwzięcia i są kwalifikowalne do 49% całkowitych kosztów projektu),
 • wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną w tym również niezbędne wydatki związane z włączeniem jej do drogi publicznej, wydatki na oświetlenie (wydatki te należy traktować jako uzupełniający element projektu i są kwalifikowalne do 49% całkowitych kosztów projektu),
 • wydatki związane z adaptacją budynków zlokalizowanych na tworzonym terenie inwestycyjnym (wydatki te należy traktować jako uzupełniający element projektu i są kwalifikowalne do 49% całkowitych kosztów projektu),
 • wydatki na promocję terenów inwestycyjnych, w tym koszty związane z udziałem w targach krajowych i zagranicznych,
 • wydatki na informację i promocję,
 • inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii.


Możliwe jest przygotowanie terenu typu brownfield wyłącznie pod działalność gospodarczą. Realizować można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w szczególności MŚP (z wyłączeniem branży mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.
 • Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego.
 • Preferencje uzyskają projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
 • Preferencje uzyskają projekty realizowane na terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności.


 • O wsparcie mogą się ubiegać uprawnione podmioty, które mają uregulowane prawo własności do terenów objętych projektem (własność, użytkowanie wieczyste lub własność Skarbu Państwa).
 • Powierzchnia tworzonego terenu inwestycyjnego, przeznaczonego do udostępnienia przedsiębiorcom w celu prowadzenia działalności gospodarczej musi mieć co najmniej 2 ha.
 • Teren inwestycyjny musi być przeznaczony pod działalność gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych są realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany.
 • Ulokowanie na przygotowanych terenach inwestycyjnych dużego przedsiębiorcy będzie skutkowało, zgodnie z zasadą proporcjonalności, odpowiednim zwrotem środków pomocowych na koniec okresu trwałości projektu.Wsparcie infrastrukturalne inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości możliwe będzie tylko po spełnieniu następujących warunków:

 • działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 • IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany,
 • w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych co najmniej na poziomie krajowym,
 • IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (marzec 2018):

Nabór zamknięty (styczeń 2018):

Nabór zamknięty (grudzień 2017):

Nabór zamknięty (luty 2017):

Nabory zamknięte (styczeń 2017): 

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img