wyszukiwarka dotacji dla firm

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (SYSTEMY B2B / B2C)

RPO ŚL 3.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 7 sierpnia 2018 - 18 września 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 3.3 przyjmuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.3

Zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP. Dotacja na stworzenie informatycznych systemów B2B/B2C, a także systemów zarządzania pracownikami i przedsiębiorstwem. Można sfinansować E-USŁUGI, platformy sprzedażowe online, systemy CRM/ERP.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 500 000 PLN
Refundacja do 50% kosztów projektu
Zaliczka brak zaliczek
Budżet konkursu 64 700 000 PLN

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 3.3?

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w jeden z poniższych modeli:

 • B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
 • B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
 • B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).


Szczegóły dotacji

Wnioskodawcy

 • Wnioskodawca musi realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie województwa śląskiego oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie (wpis do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).
 • W przypadku podmiotów nieposiadających siedziby na terytorium województwa śląskiego wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem wsparcia, muszą być zaewidencjonowane, użytkowane i zlokalizowane w oddziale/zakładzie znajdującym się na terenie województwa śląskiego.
 • Nie ma możliwości udzielenia wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.


Inwestycja początkowa

Wnioskodawca może uzyskać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową.
Do poszczególnych typów inwestycji początkowych realizowanych przez przedsiębiorstwa należą:

 • dywersyfikacja produkcji zakładu – wprowadzenie w wyniku realizacji projektu produktów dotychczas nieprodukowanych w zakładzie,
 • zasadnicza zmiana procesu produkcji – zmiana całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
 • założenie nowego zakładu - utworzenie nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu (nowy zakład musi być przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, charakteryzującą się wysokim stopniem autonomii),
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu - zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych/usługowych) w istniejącym już zakładzie w zakresie produktów/usług już świadczonych przez Wnioskodawcę na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca nie może otrzymać wsparcia na przedsięwzięcie stanowiące wyłącznie zwiększenie zdolności produkcyjnych albo gdy zwiększenie zdolności produkcyjnych jest dominującym typem inwestycji początkowej.


Dofinansowanie

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie wzmacniania konkurencyjności MŚP: 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw,
 • pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla
  mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pomoc de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw.Koszty kwalifikowalne

 • Koszty nabycia nowych środków trwałych - sprzętu informatycznego, bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu).
 • Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia
  i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu).
 • Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu. Kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku o dofinansowanie). Kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego, poniesione do roku od podpisania Umowy o dofinansowanie.
 • Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych - w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie (intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych).
 • Koszty wynagrodzeń (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę), w przypadku personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej.
 • Koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w zakresie zastosowania narzędzi TIK w przedsiębiorstwie - szkolenia dla pracowników wnioskodawcy - użytkowników oprogramowania i sprzętu. Wydatki są kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.
 • Pozostałe koszty kwalifikowalne (koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, koszty usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracją danych, skalowaniem, optymalizacją systemu, usługi związane z hostingiem. Wydatki są kwalifikowalne w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (wrzesień 2018):


Nabór zamknięty (grudzień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img