wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

RPO K-P 8.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 2 maja 2016 - 16 maja 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 8.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.3

Celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 24 382 029 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 24 382 029 PLN

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową (dofinansowania wykluczone są powiatowe urzędy pracy)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 8.3?

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

1) Działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2) Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę.

3) Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:

 • usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
 • wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie skierowane jest do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia), m.in. do osób po 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.
 • Minimalna wartość projektu wynosi: 500 000 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi w przypadku projektów z zakresu wsparcia bezzwrotnego - 95% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a w przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych - 85%
 • Wydatki poniesione na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Koszty racjonalnych usprawnień (np. koszt dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych, koszt dostosowania infrastruktury komputerowej, koszt dostosowania akustycznego, koszt asystenta osoby z niepełnosprawnością) nie może przekroczyć 12 tys. PLN na jednego uczestnika w projekcie.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img