wyszukiwarka dotacji dla firm

Wychowanie przedszkolne

RPO K-P 10.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I nabór: zamknięty; II nabór: 28 czerwca 2019 - 31 lipca 2019; III nabór: od 31 października 2019; IV nabór: od 30 listopada 2019 (I, II, IV nabór jest dedykowany polityce terytorialnej)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 10.2.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 10.2.1

Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 5 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 27 300 000 PLN (I nabór: 13 mln PLN; II nabór: 5 mln PLN; III nabór: 4,3 mln PLN; IV nabór: 5 mln PLN)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 10.2.1?

W ramach konkursu finansowane będą następujące typy projektów: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego.

2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.

3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.


III nabór dotyczy typu projektów: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych.

Beneficjentem mogą być jednostki prowadzące przedszkole specjalne lub oddział specjalny.


Szczegóły dotacji

Wartość projektu

 • Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 • Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu.
 • Kwota wydatków  na  realizację  zajęć  dodatkowych  wyrównujących  szanse  edukacyjne  dzieci  w  zakresie stwierdzonych deficytów stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu.
 • Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 30%.Dodatkowe informacje

 • Wnioskodawca musi zapewnić, że utworzone w ramach projektu miejsca wychowania przedszkolnego będą funkcjonować przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

 • Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz finansowanie dodatkowych zajęć jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Finansowanie dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.
 • Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
 • Działania w zakresie doposażenia/wyposażenia ośrodków wychowania przedszkolnego stanowić mogą wyłącznie uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla dzieci oraz podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli i mogą stanowić część kompleksowego projektu edukacyjnego.
 • Wyposażenie/doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego będzie uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania.
 • Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiadać powinna faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone.
 • Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane wyłącznie poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego i mogą być realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy.
 • Planowane działania w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego powinny obejmować w pierwszej kolejności wsparcie dotychczas funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego.
 • W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać ze strategii dotyczącej obszaru strategicznej interwencji miast regionalnych i subregionalnych lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (grudzień 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (listopad 2017):

Nabory zamknięte (sierpień 2017):

  Nabór zamknięty (wrzesień 2016):

  Nabór zamknięty (październik 2016):  Dlaczego my?

  Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


  Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

  Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

  Wersja do druku

  Zamów alerty
  o nadchodzących dotacjach


  Dodatkowo za darmo otrzymasz
  "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
  Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
  Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  anim-img