wyszukiwarka dotacji dla firm

Szybka ścieżka: badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa

PO IR 1.1.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I, II nabór: 1 kwietnia 2019 - 1 lipca 2019; III nabór: 1 kwietnia 2019 - 29 listopada 2019; IV nabór: 16 września 2019 - 16 grudnia 2019 (projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim; nabory są podzielone na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 1.1.1 przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.1.1

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 68 800 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 90% całkowitej wysokości dofinansowania
Budżet konkursu 2 250 000 000 PLN (I nabór: 1050 mln PLN; II nabór: 50 mln PLN; III nabór: 50 mln PLN; IV nabór: 1100 mln PLN)

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do MŚP; dużych przedsiębiorstw; konsorcjów przedsiębiorstw; konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej (konkurs dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 1.1.1?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.


Środki z dotacji można m. in. przeznaczyć na:
 • prace przedwdrożeniowe - działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań i umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku),
 • zlecenie realizacji prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom, itp.),
 • niezbędne wydatki aż do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R, tj. koszty fazy testowania, badań pilotażowych, ale nie produkcji masowej lub handlowej,
 • koszty aparatury naukowo-badawczej, patentów, licencji, ekspertyz, analiz i raportów badawczych, itp.W 2019 roku w ramach konkursu zostaną ogłoszone cztery nabory wniosków (wszystkie nabory są podzielone na rundy):

 • I nabór (1 kwietnia 2019 - 1 lipca 2019) jest przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Alokacja konkursu wynosi 1050 mln PLN.
 • II nabór (1 kwietnia 2019 - 1 lipca 2019) jest przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. Alokacja konkursu wynosi 50 mln PLN.
 • III nabór (1 kwietnia 2019 - 29 listopada 2019) jest przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence(regiony słabiej
  rozwinięte). Alokacja konkursu wynosi 50 mln PLN.
 • IV nabór (16 września 2019 - 16 grudnia 2019) jest przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. Alokacja konkursu wynosi 1100 mln PLN.


I i II nabór jest podzielony na rundy:

I runda: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku.

II runda: od 1 maja do 31 maja 2019 roku.

III runda: od 1 czerwca do 1 lipca 2019 roku.


W ramach III naboru dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:

 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz
 • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz
 • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Beneficjentem mogą być MŚP realizujące projekty poza województwem mazowieckim.

Informacje  podawane  we  wniosku  o  dofinansowanie składanym do NCBR muszą dotyczyć tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence.


III nabór jest podzielony na rundy:

I runda: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku.

II runda: od 1 maja do 31 maja 2019 roku.

III runda: od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 roku.

IV runda: od 1  lipca do 31 lipca 2019 roku.

V runda: od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku.

VI runda: od 1 września do 30 września 2019 roku.

VII runda: od 1 października do 31 października 2019 roku.

VIII runda: od1 listopada do 29 listopada 2019 roku.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.


Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.


Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych),

 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.


Maksymalny poziom dofinansowania:

a) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

b) na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

c) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.


Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.Dodatkowe informacje - I i II nabór


Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 • dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych,
 • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
 • 1 mln PLN–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
 • 2 mln PLN –w przypadku pozostałych projektów.

Beneficjentami mogą być:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.


Dodatkowe informacje - III nabór


Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

Dodatkowe informacje - nabory z 2018 roku

W 2018 roku w ramach konkursu zostanie ogłoszonych pięć naborów wniosków (wszystkie nabory są podzielone na rundy):

 • I nabór (1 marca 2018 - 30 maja 2018) jest przeznaczony dla MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Alokacja konkursu wynosi 700 mln PLN.
 • II nabór (1 marca 2018 - 29 czerwca 2018) jest przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw z regionów słabiej rozwiniętych. Alokacja konkursu wynosi 700 mln PLN.
 • III nabór (3 kwietnia 2018 - 28 grudnia 2018) jest przeznaczony dla MŚP z regionów słabiej rozwiniętych posiadających certyfikat Seal of Excellence. Alokacja konkursu wynosi 50 mln PLN.
 • IV nabór (16 sierpnia 2018 - 14 grudnia 2018) jest przeznaczony dla MŚP z regionów słabiej rozwiniętych. Alokacja konkursu wynosi 700 mln PLN.
 • V nabór (3 września 2018 - 30 listopada 2018) jest przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw z regionów słabiej rozwiniętych. Alokacja konkursu wynosi 700 mln PLN.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


I nabór 2019 dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych:


II nabór 2019 dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych. (konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności):


III nabór 2019 dla MŚP z regionów słabiej rozwiniętych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence:
Nabory zamknięte (grudzień 2018):

IV nabór 2018 dla MŚP z regionów słabiej rozwiniętych:


III nabór 2018 dla MŚP, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence:


Nabór zamknięty (listopad 2018):

V nabór 2018 dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw z regionów słabiej rozwiniętych:


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

II nabór 2018 dla dużych przedsiębiorstw:


Nabór zamknięty (maj 2018):

I nabór 2018 dla MŚP:


Nabory zamknięte (grudzień 2017):


Nabór zamknięty (sierpień 2017):


Nabory zamknięte (czerwiec 2017):


Nabory zamknięte:
Pobierz kartę dotacji dla działania PO IR 1.1.1

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img