wyszukiwarka dotacji dla firm

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

RPO LUBL 5.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBL 5.1 przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 5.1

Celem działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń, jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 500 000 PLN
Refundacja do 65% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 45 300 000 PLN

Dla kogo?

Region lubelskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBL 5.1?

Dofinansowaniu podlegają następujące przedsięwzięcia (typy projektów):

1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach.

2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

3. Budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).


W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

 • Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie na koszty inwestycji wynikające bezpośrednio z przeprowadzonego i dołączonego do wniosku o dofinansowanie audytu energetycznego.

 • Wnioskodawca w projekcie ma obowiązek uwzględnić urządzenia służące do rozliczania ciepła (indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody) oraz chłodu oraz urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (termostaty) i/lub regulatory różnicy ciśnień (zawory podpionowe), jeżeli konieczność taka będzie wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
 • Projekty dotyczące wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) mogą kwalifikować się do wsparcia wyłącznie w przypadku zastosowania systemu grzewczego opartego o odnawialne źródła energii lub w przypadku nabycia nowych urządzeń grzewczych spalających wyłącznie biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe. Przy czym urządzenia te muszą spełniać normy obowiązujące od 2020 r. dotyczące emisji zanieczyszczeń oraz minimalny wymagany od 2020 r. poziom efektywności energetycznej.
 • W przypadku projektów dotyczących wymiany/likwidacji starego źródła ciepła w budynku  wsparcie  możliwe  jest  wyłącznie  gdy  wnioskodawca  przeprowadza  jednocześnie termomodernizację lub taka termomodernizacja została już wykonana.

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 65% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 55% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 3 mln PLN dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP.Przedsięwzięcia, które nie kwalifikują się do wsparcia:

1. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej oraz projekty kompleksowe obejmujące zarówno termomodernizację jak i instalacje wytwarzania energii z OZE zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25%.

2. Projekty z zakresu budowy wyłącznie nowych instalacji kogeneracji zwiększające efektywność energetyczną poniżej 10%.

3. Projekty z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy, projekty w zakresie budowy nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz projekty w zakresie budowy nowych, innych małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania tj. lokalnych kotłowni, przyczyniające się do redukcji emisji CO2 poniżej 20% lub przyczyniające się do redukcji emisji pyłu PM10 poniżej 10%.

4. Projekty, w których planowana jest wymiana źródła ciepła, w tym zmiana stosowanego paliwa w piecach indywidualnych oraz projekty z zakresu przebudowy istniejących instalacji na instalację mikrokogeneracji lub wysokosprawnej kogeneracji przyczyniające się do redukcji emisji CO2 poniżej 30%.

5. Projekty dotyczące wymiany/likwidacji starego źródła ciepła w budynku, w przypadku gdy wnioskodawca nie przeprowadza jednocześnie termomodernizacji (rozumianej jako poprawa izolacyjność przegród budowlanych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię) lub taka termomodernizacja nie została jeszcze przeprowadzona.

6. Projekty dotyczące wymiany źródła ciepła, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub w okresie realizacji programu, czyli do 2023 planowane jest jego podłączenie do ww. sieci lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. 

7. Projekty dotyczące zastosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (jeżeli zastosowanie ww. instalacji wynika z przeprowadzonego audytu), jeżeli ww. instalacja nie będzie w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu (jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej).

8. Pomoc nie może zostać przyznana, w przypadku gdy realizowane w ramach projektu usprawnienia mają na celu zapewnienie przestrzegania przez przedsiębiorstwa już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):


Nabór zamknięty (styczeń 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img