wyszukiwarka dotacji dla firm

Działalność B+R przedsiębiorstw: Projekty badawczo-rozwojowe

RPO MAZ 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 1.2 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Dotacja na fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – obejmuje cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 295 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 95% przyznanego dofinansowania
Budżet konkursu 4 295 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw we współpracy z jednostką naukową

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 1.2?

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, prowadzonych we współpracy z jednostką naukową. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także wynajem/amortyzację infrastruktury badawczej, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R; uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą być realizowane przez przedsiębiorcę wspólnie z jednostką naukową.
 • Współpraca przedsiębiorcy i jednostki naukowej musi być potwierdzona umową/porozumieniem obejmującym okres co najmniej przygotowania i realizacji projektu oraz zawierająca podział zadań i odpowiedzialności za poszczególne etapy projektu, w tym zapewnienie całkowitych lub częściowych praw własności intelektualnej przedsiębiorcy.
 • Udział jednostki naukowej w projekcie nie może przekroczyć poziomu 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • Wymóg zgodności z inteligentnymi specjalizacjami regionu określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.
 • Konkurs przeznaczony dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.
 • Wspierane będą projekty, w których wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszona będzie na terenie województwa mazowieckiego.
 • Wsparcie  skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów, pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki. W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorstwu należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 750 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 5 mln PLN.


Maksymalna intensywność pomocy:

1) W przypadku badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 75%,
 • pozostali beneficjenci – 65%.

2) W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • pozostali beneficjenci – 40%.

3) W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.


Ograniczenia dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

 • Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę, 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.
 • Koszty pośrednie rozliczane są uproszczoną metodą rozliczania wydatków i nie mogą przekroczyć 10 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.
 • Koszty przygotowawcze w tym koszty przygotowania biznes planu nie mogą przekroczyć kwoty 5 tys. PLN.
 • Następujące koszty mogą być kwalifikowalne jedynie w ramach pomocy de minimis: koszty przygotowania biznes planu, koszty informacji i promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img