wyszukiwarka dotacji dla firm

Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne

RPO POM 2.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 1 lutego 2017 - 15 marca 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO POM 2.2.1 przyjmuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A.. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.2.1

Wsparcie w ramach interwencji powinno posłużyć firmom w przełamywaniu barier rozwojowych i skutkować ich modernizacją w wybranych aspektach, takich jak poprawa ekoefektywności, powiązania międzynarodowe, w tym ekspansja na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych, a także poprawa efektywności procesów produkcyjnych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 100 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 66 448 500 PLN

Dla kogo?

Region pomorskie
Konkurs skierowany do MŚP dysponujące potencjałem do ekspansji. Firma nie musi mieć siedziby w pomorskim, lecz lokalizacja projektu powinna być na terenie województa pomorskiego.

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO POM 2.2.1?

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości - projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,


i polegające na:

1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),

2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),

4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.


W ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia inwestycji służących realizacji określonych powyżej celów a), b) i c). 


Technologie informacyjno – komunikacyjne mogą obejmować w szczególności: 
 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą),
 • oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą),
 • sprzęt niezbędny do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferowane będą projekty:

1) W zakresie przedsięwzięć wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji:

a) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami,

b) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej,

c) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu.

2) W zakresie przedsięwzięć dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz inwestycji i rozwiązań organizacyjnych służących redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych:

a) wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,

b) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami,

c) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej.


Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów:

 • regionalna pomoc inwestycyjna w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców: 55% dla mikro- i małych przedsiębiorców, 45% dla średnich przedsiębiorców,
 • pomocy de minimis 50% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych: 80% dla mikro- i małych przedsiębiorców, 70% dla średnich przedsiębiorców.


Ograniczenia i limity w realizacji projektów:

 • Możliwość wyboru programu pomocowego (maksymalny % poziom dofinansowania), na podstawie którego wnioskodawca będzie ubiegał się o wsparcie, ogranicza się do wskazanych powyżej sposobów dofinansowania. Ponadto nie ma możliwości łączenia programów pomocowych w ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) - w danym wniosku należy wybrać tylko jedną opcję.
 • Wyklucza się zakup środków transportu – wykluczenie dotyczy całej grupy 7 Środki transportu (zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych), z wyjątkiem Podgrupy 76 Pozostały tabor bezszynowy i 743 Samochody specjalne, o ile są niezbędne do realizacji projektu i zgodne z zasadami wybranego programu pomocowego.
 • Projekty dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych lub projekty, gdzie przedmiotem jest oprogramowanie zainstalowane „w chmurze” mogą być realizowane wyłącznie przez wnioskodawcę, którego siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img