wyszukiwarka dotacji dla firm

Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne

RPO POM 1.1.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: typ projektów 1 do 6: nabór zamknięty; typ projektów 7: grudzień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO POM 1.1.1 przyjmuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A.. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.1.1

Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 100 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 50% dofinansowania
Budżet konkursu 121 600 000 PLN (typ projektów 1 do 6: 100 mln PLN; typ projektów 7: 21,6 mln PLN)

Dla kogo?

Region pomorskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorców w ewentualnych partnerstwach (typ 1, 2, 3, 5 i 6 projektów; jednostek naukowych we współpracy z przedsiębiorcami (typ 4 projektów); IOB, jednostek naukowych i szkół wyższych (typ 7 projektów)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO POM 1.1.1?

Projekty B+R służą opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz powinny zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej.


Działanie 1.1.1 obejmuje następujące typy projektów:

Projekty dotyczące prac badawczo rozwojowych:

1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych,  walidacja oraz uruchomienie pierwszej produkcji.

2. Zabezpieczenie i ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowanie zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.

3. Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a także praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą.

4. Realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw:

5. Budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

6. Zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.


W ramach jednego projektu (tj. wniosku o dofinansowanie) można łączyć następujące typy projektów:

 • 1, 2 i 3,
 • 5 i 6.

W pozostałym zakresie łączenie typów projektów nie jest dopuszczalne.Nabór zaplanowany na grudzień 2019 będzie dotyczył typu projektów 7:

7. Wspierania zaawansowanych usług badawczych: stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego.

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
 • Projekty dotyczące typów projektu 1 do 4 mogą być realizowane wyłącznie przez wnioskodawcę, którego siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego.
 • Wartość prac badawczo-rozwojowych zlecanych podwykonawcomnie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych wszystkich prac B+R w projekcie.
 • Wyłącznie w przypadku MŚP obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy
  czym komponent  wdrożeniowy może  stanowić  maksymalnie 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Komponent wdrożeniowy może być realizowany wyłącznie na terenie województwa pomorskiego.
 • Rozliczanie wydatków należących do komponentu wdrożeniowego (wypłata zaliczki lub refundacja) będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wyniku prowadzonych w projekcie prac B+R, który będzie mógł zostać wdrożony dzięki działaniom przewidzianym w ramach komponentu wdrożeniowego. Weryfikacji  uzyskania  wyniku  prac  B+R  umożliwiającego  rozpoczęcie  rozliczania  komponentu
  wdrożeniowego dokona ARP S.A.
 • Beneficjent,  któremu  wypłacono  dofinansowanie  w  ramach  komponentu  wdrożeniowego zobowiązany  jest  do  wdrożenia wyniku  prac  B+R  zrealizowanych  w  projekcie,  poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej beneficjenta rozumiane jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników oraz wprowadzenie nowej
  oferty na rynek.

 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% alokacji na działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki.


Typy beneficjentów

 • Dla typów projektów 1, 2, 3 oraz 5 i 6 przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
 • Dla typu projektu 4: podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki we współpracy z przedsiębiorcami.
 • Dla typu projektu 7: jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych jest zależny od typu beneficjenta i typu projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej: 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw, 35% dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy na badania przemysłowe: 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw, 50% dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy na badania przemysłowe (przy spełnieniu dodatkowego warunku skutecznej współpracy lub szerokim rozpowszechnianiu wyników projektu): 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 75% dla średnich przedsiębiorstw, 65% dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe: 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw, 25% dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe (przy spełnieniu dodatkowego warunku skutecznej współpracy lub szerokim rozpowszechnianiu wyników projektu): 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw, 40% dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy na studium wykonalności: 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw, 50% dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 50 % dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne: 50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 15 % dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img