wyszukiwarka dotacji dla firm

Zasoby ochrony zdrowia

RPO POM 7.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 27 grudnia 2016 - 17 marca 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO POM 7.1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 7.1.2

Celem działania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. O dotację mogą ubiegać się szpitale, jednak dodatkowo wsparciem objęte będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 230 627 405 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 230 627 405 PLN

Dla kogo?

Region pomorskie
Konkurs skierowany do publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, organizacje pozarządowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO POM 7.1.2?

Wsparcie regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych dotyczyć będzie przede wszystkim:

 • uporządkowania i rozwoju oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych,
 • poprawy dostępności do oddziałów z deficytami łóżek, w tym oddziałów chorób wewnętrznych, ośrodków opieki geriatrycznej, ośrodków opieki długoterminowej, ośrodków rehabilitacji, w szczególności kardiologicznej, neurologicznej i pneumonologicznej,
 • utworzenia sieci referencyjnych placówek w zakresie oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Dodatkowo wsparciem objęte będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii. Planowana interwencja obejmie także rozwój ośrodków kompleksowej rehabilitacji oraz kompleksowej opieki długoterminowej, w szczególności opieki domowej (np.: w neurologii i pneumonologii).


Typy projektów objęte dofinansowaniem:

1) Modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego, wyposażenia obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości usług medycznych.

2) Rozbudowa i roboty budowlane (przebudowa, remont) w obiektach ochrony zdrowia (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) w powiązaniu z typem projektu nr 1.


W związku z nieopublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia do dnia przyjęcia regulaminu mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie grupy chorób psychicznych, nie przewiduje się wsparcia projektów z zakresu restrukturyzacji lecznictwa psychiatrycznego, w tym utworzenia sieci centrów zdrowia psychicznego.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać kontrakt z NFZ.

 • W zakresie tworzenia poradni specjalistycznych realizowane będą wyłącznie projekty zlokalizowane na obszarach wykazujących deficyty w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

 • Preferowane będą projekty dające możliwość podwyższenia stopnia referencyjności podmiotu leczniczego, przyczyniające się do rozwoju idei wolontariatu, realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, przyczyniające się do racjonalizacji systemu zdrowia w regionie, uzgodnione w ramach ZPT.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN.
 • W przypadku, gdy sprzęt medyczny i aparatura medyczna oraz roboty budowlane (rozbudowa, przebudowa i remont) w ramach projektu będą służyły wyłącznie świadczeniu specjalistycznej opieki medycznej w obszarze ochrony zdrowia objętym wsparciem programu, wtedy można przyjąć 100% kwalifikowalności wszystkich niezbędnych wydatków. Natomiast, jeżeli w ramach projektu zakupiony sprzęt medyczny i aparatura medyczna oraz roboty budowlane będą również wykorzystywane w obszarach ochrony zdrowia nieobjętych wsparciem programu, wówczas na etapie składania wniosku o dofinansowanie, w ramach projektu należy przedstawić do zatwierdzenia przez IZ RPO WP metodologię, zgodnie z którą został ustalony procentowy udział wydatków kwalifikowalnych w projekcie.


Dodatkowe informacje dotyczące beneficjentów:

 • W przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej beneficjentami mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).
 • W przypadku pozostałych projektów beneficjentami mogą być podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe.
 • Z możliwości aplikowania wyłączone są podmioty lecznicze, utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, a także podmioty powstałe z przekształcenia powyższych jednostek.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img