wyszukiwarka dotacji dla firm

Badania i innowacje

RPO LUBS 1.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: czerwiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 1.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.1

Działanie ma na celu zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw. Projekty będą realizowane w sektorach gospodarki zaliczanych do regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Adresatami dotacji są przede wszystkim MŚP rozpoczynające lub rozwijające działalność B+R, które planują realizację projektów B+R samodzielnie lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 50% całkowitego dofinansowania
Budżet konkursu 30 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubuskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorców; instytucji świadczących usługi w zakresie B+R; partnerstw przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych; partnerstw przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBS 1.1?

Konkurs obejmuje dwa typy projektów:

 • I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie – po jednym na każdy z dwóch typów projektu.
I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw może stanowić pomoc:

 • na projekty badawczo – rozwojowe (B+R),
 • na wspieranie innowacyjności (tylko dla MŚP).

Projekty badawczo – rozwojowe muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe, których elementami mogą być:

 • zakup usług badawczych, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystanych wyłącznie na potrzeby procesu badawczego,
 • zakup wyników prac B+R (technologii, zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej, nieopatentowanej wiedzy technicznej), jeżeli są niezbędne do opracowania innowacyjnego rozwiązania,
 • zakup lub wytworzenie prototypów, urządzeń / instalacji demonstracyjnych / linii pilotażowych w powiązaniu z innymi elementami prac np. pracami rozwojowymi, etapem testowania czy walidacji,
 • komercjalizacja własnych prac B+R (np. sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji na wyniki prac B+R),
 • wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych (działania związane z certyfikacją, wsparcie walidacji i ochrony własności intelektualnej i wzornictwa),
 • zakup od podmiotów trzecich praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej drugi poziom gotowości technologii tj. „określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie”. Wymagane jest również by projekt B+R zakończył się na dziewiątym poziomie gotowości technologii, tj. „sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt”.

Bez względu na rodzaj prowadzonych badań projekt B+R powinien zakończyć się przygotowaniem prototypu. Prototyp jest tworzony specjalnie na potrzeby realizacji projektu i nie powinien być wprowadzony do obrotu handlowego i/lub nie powinien być dostępny jako seryjny produkt. Prototyp musi odgrywać zasadniczą rolę w działaniach demonstracyjnych związanych z projektem.

Poziom dofinansowania projektów badawczo - rozwojowych wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Pomoc na wspieranie innowacyjności będzie przyznana wyłącznie w przypadku etapów projektu dotyczących działań w obszarze wzornictwa oraz uzyskania, walidacji i ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (na uzyskanie tzw. własnych patentów).

Poziom dofinansowania w ramach wspierania innowacyjności wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.Przedsięwzięcia w ramach II typu projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R muszą spełniać kryteria inwestycji początkowej tj.:

a) Inwestycji w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • utworzeniem nowego zakładu (np. zakup maszyn, urządzeń w związku uruchomieniem badań, które nie były jeszcze prowadzone przez przedsiębiorcę, tworzenie i uruchomienie nowego działu B+R, laboratorium przez przedsiębiorcę),
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej w związku z pracami B+R, które nie były jeszcze prowadzone przez przedsiębiorcę),
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (np. rozpoczęcie prowadzenia działalności B+R jako nowej, dodatkowej, innowacyjnej działalności w ramach już prowadzonej działalności (w ramach posiadanych numerów PKD lub nowego numeru PKD),
 • zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (wprowadzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania technologicznego znacząco odmiennego od stosowanego dotychczas, poprzez inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know – how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej, wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie).

b) Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił (nabycie przedsiębiorstwa tzn. zorganizowanego zespołu aktywów - składników materialnych i niematerialnych - przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie B+R.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Realizacja przedsięwzięć w ramach Działania 1.1 będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu.


Realizacja przedsięwzięć z zakresu B+R musi zostać poprzedzona analizą rynkową, finansową i stworzeniem planu prac planowanego projektu badawczo – rozwojowego z zapewnieniem zastosowania rynkowego uzyskanych wyników.


Preferencją zostaną objęte projekty:

 • w których zaplanowano zastosowanie powiązania interwencji w ramach I typu projektów Projekty B+R przedsiębiorstw Działania 1.1 z I typem projektów Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP Poddziałania 1.5.1,
 • mające potencjał komercjalizacji i zapewnienie wdrożenia wyników B+R do gospodarki,
 • realizowane w ramach partnerstwa,
 • zapewniające uzyskanie praw własności przemysłowej (m.in. patentów na wynalazki, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych),
 • dotyczące takich technologii/produktów, które zmniejszać będą obciążenia dla środowiska,
 • zwiększające nakłady przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce i tworzące/rozwijające nowe działy/zespoły B+R w przedsiębiorstwach.


Koszty kwalifikowalne w ramach I typu projektów Projekty B+R przedsiębiorstw to m.in.:

 • wynagrodzenia personelu związane z bezpośrednią realizacją badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • koszty podwykonawstwa - zlecenie realizacji części prac B+R jednostce prowadzącej badania (do 70% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
 • koszty budynków i gruntów (do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych).
 • koszty odpłatnego korzystania ze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych np. prawa patentowe, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna,
 • koszty doradztwa na potrzeby realizacji projektu,
 • koszty operacyjne (materiały i surowce, sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty instalacji doświadczalnych, wynajem powierzchni laboratoryjnej),
 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowalne w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności - dotyczy tylko MŚP,
 • prace przygotowawcze, 
 • działania informacyjno – promocyjne bezpośrednio związane z realizacją projektu (maksymalnie 100 tys. PLN),
 • opłaty finansowe,
 • koszty pośrednie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem i personelu wsparcia np. obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna.

Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości do 17 % kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Koszty kwalifikowalne w ramach II typu projektów Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.

Wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu,15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki),
 • roboty i materiały budowlane (do wysokości 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
 • pozyskanie ruchomych środków trwałych oraz ich dostawą, montażem i uruchomieniem,
 • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych, w tym związanych z transferem technologii (np. prawa patentowe, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna), w przypadku podmiotów innych niż MŚP koszty wartości niematerialnych są kwalifikowane jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej,
 • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych,
 • leasing środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) dopuszczalny tylko w formie leasingu finansowego.

Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:

 • prace przygotowawcze (przygotowanie dokumentacji technicznej, raport oddziaływania na środowisko, przygotowanie dokumentacji przetargowej),
 • zakup gruntów dokonany przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu),
 • wydatki na nadzór inwestorski, inżynierski, autorski,
 • wydatki na działania informacyjno – promocyjne bezpośrednio związane z realizacją projektu (maksymalnie 100 tys. PLN),
 • opłaty finansowe i administracyjne.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na status przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:
 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.
 
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na status przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.Kategoria dotacji


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img