wyszukiwarka dotacji dla firm

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

RPO LUBS 1.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: I typ projektów: marzec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 1.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.1

Działanie ma na celu zwiększenie poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 2 000 000 PLN
Refundacja do 99% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 2 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubuskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorców (MŚP), partnerstw/zrzeszeń MŚP, instytucje otoczenia biznesu, JST ich związków, stowarzyszeń i porozumień, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBS 1.4.1?

Nabór, który zostanie przeprowadzony w 2019 roku, będzie dotyczył typu projektów:

Typ I - Promocja gospodarcza regionu.

Realizacja projektów wyłącznie projektów wynikających z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego.

Projekt dotyczy kompleksowego wsparcia, za pośrednictwem beneficjenta projektu grantowego, udziału grup/y przedsiębiorstw (np. reprezentujących daną branżę) w charakterze wystawcy, w targach/wystawach, w tym zagranicznych i/lub udziału grup/y przedsiębiorstw w zagranicznych misjach gospodarczych.

Projekty będą składać beneficjenci projektu grantowego, którzy będą odpowiedzialni za kompleksowe wsparcie zorganizowanych grup przedsiębiorstw (grantobiorców) w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i/lub rynek krajowy. Pomoc na rzecz MŚP (grantobiorcy) będzie udzielana przez beneficjenta projektu grantowego ze środków przekazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa może być przedmiotem projektu realizowanego w ramach „bonu na innowację”.
 • Preferowana będzie realizacja projektów w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu.
 • W ramach działania będą realizowane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gorzów Wielkopolski.
 • Przedsięwzięcie powinno uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją mogą stanowić maksymalnie 50 tys. PLN (typ II projektu) lub maksymalnie 100 tys. PLN (typ III projektu) - banery, tablice, naklejki, inne wydatki na promocję projektu.
Nabory zamknięte:

Typ II - Ekspansja gospodarcza MŚP (konkurs dla MŚP) - konkurs ma na celu wybór projektów związanych z udziałem MŚP, nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w krajowych i/lub zagranicznych targach/wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w zagranicznych misjach gospodarczych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN.

Pomoc publiczna będzie przyznawana wyłącznie na udział MŚP, w charakterze wystawcy, w targach/wystawach organizowanych w kraju i/lub za granicą (brak możliwości finansowania udziału w misjach z pomocy na udział w targach). Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty np. wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na udział w targach wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Pomoc de minimis na cały projekt lub na wybrane kategorie wydatków będzie przyznawana zarówno na udział MŚP, w charakterze wystawcy, w targach/wystawach, jak i udział w misjach gospodarczych, organizowanych w kraju i/lub za granicą.

Misja gospodarcza to wyjazd mający na celu przeprowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi, który może być połączony z udziałem przedsiębiorcy w targach w charakterze wystawcy, bądź realizowany jest jako osobny, niezależny projekt.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w konkursie będzie przedstawienie przez MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 3 lat (rok złożenia wniosku i 2 kolejne lata).
Typ III - Ekspansja gospodarcza MŚP (konkurs dla IOB) -  konkurs ma na celu wybór Beneficjenta/ów projektów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów na sfinansowanie kosztów udziału grup/y przedsiębiorstw z sektora MŚP, nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w krajowych i/lub zagranicznych targach/wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w zagranicznych misjach gospodarczych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.


Beneficjent projektu grantowego będzie udzielał pomocy na rzecz MŚP na zasadach i w wysokości wynikającej z odpowiednich programów pomocowych (pomoc na udział MŚP w targach lub pomoc de minimis).

Dofinansowaniu projektu złożonego przez beneficjenta projektu grantowego podlegać będą przede wszystkim: koszty udziału MŚP w targach/wystawach/misjach gospodarczych, koszty zarządzania projektem, koszty informacji i promocji projektu.


Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektu grantowego będzie spełnienie poprzez działania przewidziane do realizacji przez Wnioskodawcę w projekcie założeń wynikających z Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego, dołączonego do dokumentacji konkursowej, w tym w szczególności w zakresie:

 • zgodności ze wskazanymi geograficznymi kierunkami promocji gospodarczej,
 • zgodności z sektorami /branżami o istotnym znaczeniu w gospodarce regionu.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img