wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne

RPO LUBS 1.5.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: I typ projektów: 21 stycznia 2019 - 11 lutego 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 1.5.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.5.1

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Poddziałanie 1.5.1 przewiduje dwa typy projektów: wdrożenie wyników prac B+R (dotyczy inwestycji wdrożeniowych poprzedzonych realizacją prac B+R finansowanych np. z dotacji 1.1) lub wsparcie inwestycyjne MŚP (dotyczy szeroko pojętego wsparcia na inwestycje, szczególnie w obszarze internetu oraz technologii IT).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 850 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka do 90% dofinansowania
Budżet konkursu 39 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubuskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz parnerstw/zrzeszeń MŚP

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBS 1.5.1?

W 2019 roku dofinansowaniu będzie podlegał I typ projektów.

I typ projektów, czyli wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP, w tym:

 • wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych),
 • wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowaną lub zakupioną w działaniu 1.1 Badania i innowacje,
 • wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferencją zostaną objęte projekty:

 • realizowane w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu,
 • dotyczące wdrożenia prac B+R będących kontynuacją badań/prac rozwojowych przeprowadzonych w działaniu 1.1 i 1.2 (III typ pro
  jektu Regionalny bon na innowacje),
 • z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców

 • zlokalizowane na obszarach wiejskich albo w ośrodkach subregionalnych lub lokalnych,
 • złożone  przez  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  gospodarczą  na  terenie  województwa lubuskiego,
 • o wkładzie własnym wyższym od minimalnego wymaganego przez IZ RPO-L2020.  

Każdy projekt w ramach obu typów projektów musi charakteryzować się innowacyjnością (innowacja produktowa/procesowa) co najmniej na poziomie województwa lubuskiego. Na etapie oceny formalnej konieczne będzie okazanie opinii o innowacyjności.

Wszystkie rodzaje projektów muszą spełniać kryteria inwestycji początkowej.


Dofinansowanie


 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach  pomocy  de  minimis  wynosi 85% kosztów  kwalifikowalnych  projektu.


Maksymalny  poziom  dofinansowania  wydatków  kwalifikowalnych  projektu  wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.


Koszty kawalifikowalne


Do kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej należą m.in.:

 • nabycie nieruchomości (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych lub 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki),
 • roboty i materiały budowlane (do wysokości 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym związanych z transferem technologii (np. prawa patentowe, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna).


Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis to m.in.:

 • analizy przygotowawcze i usługi eksperckie (przygotowanie dokumentacji technicznej, raport oddziaływania na środowisko, przygotowanie dokumentacji przetargowej),
 • zakup gruntów dokonany przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
 • nadzór inwestorski, inżynierski, autorski,
 • działania informacyjno – promocyjne (maksymalnie 100 tys. PLN),
 • opłaty finansowe i administracyjne.Dodatkowe informacje dotyczące naboru przeprowadzonego w 2016 roku


II typ projektów, czyli wsparcie inwestycyjne MŚP, jest związany z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. dotyczących:


 • realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT).


Celem działań jest m.in.:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, usług w tym m.in. uruchomienia produkcji przez przedsiębiorcę, rozpoczęcia świadczenia usług opartych na wynikach prac B+R, uruchomienie nowych/innowacyjnych procesów,
 • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy (w szczególności ich zastosowanie do produkcji masowej),
 • dodatkowo elementem projektu mogą być eksperymentalne prace rozwojowe oraz uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej.
Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img