wyszukiwarka dotacji dla firm

Usługi rozwojowe dla MMŚP

RPO LUBS 6.5

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: lipiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 6.5 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.5

Dotacja przewiduje dwa typy projektów: (1) usługi rozwojowe/szkolenia dla pracowników oraz (2) usługi rozwojowe i doradcze dla przedsiębiorstw. Oba typy będą finansowane w modelu popytowym – przedsiębiorca występuje o dotację, a przyznane środki może wykorzystać na szkolenia dostarczane przez firmy akredytowane w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 30 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 30 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubuskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich związków i stowarzyszeń, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; IOB; JST; organizacji pozarządowych itd.

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBS 6.5?

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.


Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

I typ projektów: Spieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

II typ projektów: Dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Beneficjent dotacji będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

 • Wsparcie realizowane będzie w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych (przedsiębiorstwo występuje o dotację, a nie firma szkoleniowa) – zobacz Baza Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 • Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).
 • Preferowane będą firmy z potencjałem do tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Preferowani będą pracownicy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (np. osoby starsze, pracownicy o niskich kwalifikacjach).
 • Premiowane będą szkolenia i kursy związane z zieloną gospodarką i rozwojem „zielonych umiejętności”.


Potencjalnymi beneficjentami konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • związki zawodowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy.


Grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  oraz ich pracownicy. Wsparcie w ramach projektu PSF jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych:

 • pracownikach powyżej 50 roku życia,
 • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER.


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • dopuszczalna wartość zakupionych środków trwałych stanowi maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych,
 • wydatki poniesione na zakup nieruchomości są kwalifikowalne do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img