wyszukiwarka dotacji dla firm

Kształcenie ustawiczne

RPO LUBS 8.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 31 marca 2016 - 16 maja 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 8.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.3

Celem dotacji jest upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (zwłaszcza osób powyżej 50 lat i osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniającego popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 250 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 15 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubuskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty prowadzące lub planujące prowadzić zajęcia edukacyjne dla dorosłych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBS 8.3?

Finansowanie kursów kompetencji cyfrowych lub kursów językowych dla osób starszych i osób o niższych kwalifikacjach.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Beneficjent dotacji będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.
  • Realizowane usługi rozwojowe powinny potwierdzać nabyte kwalifikacje w sposób zgodny ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Zobacz: http://www.kwalifikacje.edu.pl/

CEL DOTACJI
Celem Działania jest upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dotychczasowe doświadczenia, związane z interwencją Europejskiego Funduszu Społecznego, wykazały konieczność skutecznej koncentracji i intensyfikacji działań polegających na upowszechnieniu idei uczenia się przez cale życie. Zmniejszeniu dysproporcji w upowszechnieniu kształcenia ustawicznego, zwłaszcza na terenach wiejskich i miejskich zagrożonych degradacją, będą służyć zarówno programy skierowane do osób dorosłych, które umożliwią uzupełnianie, zmianę lub podwyższanie wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych, jak też usługi doradcze i informacyjne w zakresie formalnego oraz pozaszkolnego kształcenia osób dorosłych. Wyzwaniem pozostaje niedopasowanie umiejętności pracowników do wymagań miejsc pracy, oraz rozmieszczenie siły roboczej, w tym także wykwalifikowanych kadr, nie pokrywające się z rozmieszczeniem popytu na pracowników. Wymagania w zakresie, kompetencji i kwalifikacji pracowników będą stale wzrastać i będą dotyczyły wszystkich poziomów zatrudnienia. W związku z tym, istnieje potrzeba lepszego dopasowania kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy, niezbędne jest stałe doskonalenie kluczowych kompetencji oraz kompetencji profesjonalnych w taki sposób, by być gotowym do reorientacji zawodowej, nawet pod koniec aktywności na rynku pracy. Również wśród pracodawców najbardziej cenione są osoby o określonych, potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych bądź takie, które gotowe są na podjęcie działań służących ich podnoszeniu lub uzupełnieniu. Wsparcie w ramach Działania realizowane będzie w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, co pozwoli na skuteczniejszą pomoc odbiorcom i ułatwi dostęp do środków finansowych. Realizowane usługi rozwojowe powinny potwierdzać nabyte kwalifikacje w sposób zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Ten rodzaj wsparcia pozwoli również odpowiedzieć na krótko i średnio terminowe potrzeby gospodarki, a także przygotuje mieszkańców regionu do funkcjonowania na nieprzewidywalnym rynku pracy w długim okresie. Wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

TYPY PROJEKTÓW
Typ I – Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach248) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych

WSKAZNIKI
1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img