wyszukiwarka dotacji dla firm

Projekty B+R przedsiębiorstw

RPO ŁÓDŹ I.2.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: V nabór: sierpień 2019; VI nabór: lipiec 2019; VII nabór: październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ I.2.2 przyjmuje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania I.2.2

W ramach działania możliwe jest sfinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (bez produkcji masowej i komercyjnego wykorzystania). W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 12 900 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka do 65% kwoty dofinansowania
Budżet konkursu 55 700 000 PLN (V nabór: 12,9 mln PLN; VI nabór: 21,4 mln PLN; VII nabór: 21,4 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy; MŚP (bon na innowację)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ I.2.2?

W ramach V naboru dofinansowaniu będzie podlegał następujący typ projektów:

Typ 2 projektów: Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.
Zakup usługi badawczej stanowi tzw. komponent usługowy projektu.

Dodatkowym komponentem projektu  może  być  tzw. komponent wdrożeniowy, czyli  realizacja  inwestycji początkowej  związanej  z  wdrożeniem  w  przedsiębiorstwie  innowacji  produktowej  lub  procesowej,  która stanowi rezultat usługi badawczej.

W ramach projektu możliwe jest finansowanie prac przedwdrożeniowych.

Nabór jest podzielony na rundy:

I runda: od 28 lutego do 28 marca 2019 roku.

II runda: od 29 marca do 26 kwietnia 2019 roku.


W ramach VI i VII naboru dofinansowaniu będzie podlegał następujący typ projektów:

Typ 1 projektów:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu,

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych.

 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.


Dodatkowe informacje - III, V nabór

 • Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia, we  własnej działalności  gospodarczej,  wyników  zakupionej w ramach projektu usługi badawczej, dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy).
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wskazanie przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie wykonawcy usługi badawczej, którym mogą być m. in. jednostki naukowe, przedsiębiorcy  posiadający  status  centrum  badawczo-rozwojowego, akredytowane laboratoria, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii uczelni, pracownicy naukowo-badawczy.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 1,5 mln PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach komponentu usługowego wynosi 800 tys. PLN.

 • Wsparcie udzielane wnioskodawcy w formie dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu stanowi pomoc de minimis, pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub regionalną  pomoc inwestycyjną.
 • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej wnioskodawcy wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP wynosi 50%.
 • Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjne wynosi 35% i może ulec zwiększeniu o 20% w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy, o 10% w przypadku średniego przedsiębiorcy.
 • Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.


Dodatkowe informacje - IV, VI, VII nabór

 • W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego urynkowienie.
 • Wsparciem  nie  będą  objęte  projekty  polegające  na  wdrożeniu  wyników  badań  do  masowej  produkcji czy komercyjnej sprzedaży.
 • Wnioskodawcy   przysługuje  całość  praw  majątkowych  do  wyników  badań  przemysłowych  lub  prac rozwojowych będących rezultatem projektu, a umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.
 • Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia –w terminie 3 lat od zakończenia projektu –wyników projektu (prac B+R).
 • Projekt  musi  być  realizowany  w  granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto wnioskodawca, a w przypadku  konsorcjów przemysłowych – każdy z konsorcjantów będący przedsiębiorstwem, musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.
 • Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
 • Maksymalny  poziom  dofinansowania  dla  organizacji  badawczych,  jeśli  realizują  projekt  w  ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla prac przedwdrożeniowych wynosi do 50%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa, finansowanych w ramach pomocy de minimis, wynosi do 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 25 mln PLN.


Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Na badania przemysłowe:

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,
 • 75% dla średnich przedsiębiorstw,
 • 65% dla dużych przedsiębiorstw.

Na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • 60 % dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw,
 • 40% dla dużych przedsiębiorstw.


Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu:

a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie,

b) koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,

d) koszty podwykonawstwa –koszty prac  B+R wykonywanych przez strony trzecie oraz koszty zasobów udostępnionych przez osoby  trzecie na podstawie umowy, których nie używa się w lokalu beneficjenta,

e) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (np. odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny).


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych (podwykonawstwo) będą kwalifikowalne do wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja  budynków) będą kwalifikowane do  wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki na realizację prac przedwdrożeniowych nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki  na infrastrukturę  badawczo-rozwojową, rozumianą  jako środki trwałe (aparatura  naukowo-badawcza) oraz wartości  niematerialne  i  prawne  niezbędne doprowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, ponoszone przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem, będą kwalifikowane do wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych (m.in. wydatki na: studium wykonalności dla projektu B+R, usługi badania czystości patentowej).


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (maj 2019):

Nabór zamknięty (kwiecień 2019):

Nabór zamknięty (styczeń 2019):

Nabór zamknięty (listopad 2018):

Nabór zamknięty (wrzesień 2018):

Nabór zamknięty (lipiec 2018):

Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (marzec 2018):

Nabór zamknięty (lipiec 2017):

Nabór zamknięty (styczeń 2017):

Nabór zamknięty (luty 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img