wyszukiwarka dotacji dla firm

Profesjonalizacja usług biznesowych

RPO ŁÓDŹ II.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I nabór (typ 1 projektów): zamknięty; II nabór (typ 2 projektów): czerwiec 2019; III nabór (typ 1 projektów): sierpień 2019; IV nabór (typ 2 projektów): październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ II.1.2 przyjmuje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania II.1.2

W ramach działania realizowane są przedsięwzięcia prowadzące do profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w obszarze innowacji oraz współpracy B+R .

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 30 000 000 PLN
Refundacja do 95% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 85 700 000 PLN (I nabór - typ 1 projektów: 30 mln PLN; II nabór - typ 2 projektów: 12,9 mln PLN; III nabór - typ 1 projektów: 29,9 mln PLN; IV nabór - typ 2 projektów: 12,9 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do I nabór (typ 2 projektów): mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa; II i IV nabór (typ 1 projektów): IOB i inkubatory akademickie; III i V nabór (typ 2 projektów): mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ II.1.2?

W ramach I i III naboru (nabory dla IOB i inkubatorów akademickich) dofinansowaniu będą podlegały następujące typy projektów:


Typ 1 projektów - kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB.

Usługi objęte projektem muszą wpisywać się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych:

 • kompleksowe programy inkubacji i akceleracji startupów, czyli działania i usługi skierowane do osób planujących założyć działalność gospodarczą lub MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy od daty rejestracji), które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach,
 • doradztwo specjalistyczne w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji,
 • doradztwo techniczne i technologiczne,
 • doradztwo w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i świadczenia usług.Jeden wniosek może obejmować tylko jeden z ww. obszarów tematycznych.

Projekt musi obejmować:

 • fazę pilotażu usługi – świadczenie usługi lub pakietu usług na rzecz ograniczonej grupy odbiorców w celu przetestowania założeń przyjętych na etapie projektowania usługi,
 • fazę ewaluacji – przeprowadzoną przez niezależny podmiot obiektywną ocenę działań realizowanych w ramach projektu, analizę ich skuteczności, efektywności i wpływu na osiągnięcie zakładanych celów projektu, która służy poprawie jakości projektowania i wdrażania usługi.

Projekt może obejmować także fazę projektowania usług, np. przeprowadzenie badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP na daną usługę lub pakiet usług, zakup analiz/ekspertyz/wartości niematerialnych i prawnych, opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP.


Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB. Usługi objęte projektem muszą wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych wskazanych w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu: http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2019/49-konkurs-02.01.02-IP.02-10-049_19/Zal_7_Katalog_uslug-02-01-02-IP-02-10-049_19.pdf

W ramach II i IV naboru (nabory dla MŚP) dofinansowaniu będą podlegały następujące typy projektów:

Typ 2 projektów - wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynarodowiania, które mogą być świadczone w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

Wymagane jest posiadanie przez IOB akredytacji ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub ujęcie w Bazie Usług Rozwojowych usługi świadczonej przez IOB na rzecz wnioskodawcy.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach konkursu muszą być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.


Dodatkowe informacje - typ 1 projektów

IOB muszą udowodnić, że posiadają strategię biznesową wskazującą ich różne źródła przychodów i potwierdzającą zdolność do działania w warunkach rynkowych oraz prowadzenia działalności samodzielnej finansowo oraz, że posiadają minimum roczny plan pracy. Muszą też przedstawić dotychczasowe doświadczenie w zakresie doradztwa lub wspierania przedsiębiorczości w rozwoju biznesu.


Limity wydatków:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,
 • wydatki związane z przeprowadzeniem pilotażu nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług – min. 60% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • wydatki związane ze stworzeniem lub doposażeniem zaplecza infrastrukturalnego niezbędnego dla świadczenia nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi, lub pakietu usług – max. 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.


Maksymalny  poziom  dofinansowania w  przypadku  pomocy  de  minimis wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP wynosi 50%.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 55% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku 1 typu projektów wynosi 200 tys. PLN.


Dodatkowe informacje - typ 2 projektów

 • Dofinansowaniu podlegają wymienione typy działań z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone w ramach działania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.
 • Wykonawcą usługi/usług może być wyłącznie IOB świadczące usługi wysokiej jakości, tzn. posiadające akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji  przez  niego  upoważnionej  (akredytacja  ośrodka  innowacji  świadczącego  usługi proinnowacyjne)  lub
  świadczona  przez  niego  na  rzecz  wnioskodawcy  usługa  została  ujęta w prowadzonej  przez  Polską  Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości  Bazie  Usług  Rozwojowych (BUR) oraz posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu.


Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 250 tys. PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis do 85% wydatków kwalifikowalnych,

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze do 50% wydatków kwalifikowalnych,

c) do 55% dla regionalnej pomocy inwestycyjnej w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw oraz do 45% dla regionalnej pomocy inwestycyjnej w przypadku średnich przedsiębiorstw.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (kwiecień 2019):


Nabór zamknięty (luty 2019):


Nabór zamknięty (lipiec 2018):


Nabór zamknięty (grudzień 2017):


Nabór zamknięty (lipiec 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img